REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy MUM’S LIFE dostępny pod adresem internetowym http://www.mumslife.pl/sklep/ prowadzony jest przez przedsiębiorstwo działające pod firmą G Agency sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ul. Kalinowej 7, KRS: 0000868220, NIP: 7812014562 reprezentowane przez Magdalenę Gajewską – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: kontakt@mumslife.pl

  Powyższy adres mailowy: kontakt@mumslife.pl. został także wyznaczony jako punkt kontaktowy wyznaczony przez Sprzedawcę do kontaktowania się. Za jego pośrednictwem ze Sprzedawcą mogą kontaktować się również organy państw członkowskich UE, Komisja oraz Rada Usług Cyfrowych. Komunikacja odbywa się w języku polskim.

  Niniejszy Regulamin skierowany jest to wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

  Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, oraz ewentualnych reklamacji i odstępowania od umowy.

  Postanowienia niniejszego Regulaminu należy stosować w taki sposób, że postanowienia, które można zinterpretować jako mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Klienta. Podobnie w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta,
  pierwszeństwo mają przepisy ustawy.

  Dostęp do Regulaminu ma każdy Klient Sklepu pod adresem http://www.mumslife.pl/regulamin. Każdy Klient może pobrać i zapisać treść Regulaminu w formacie http na wybranym przez siebie nośniku. Informacje o Produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaż w rozumieniu art. 71 k.c.
  Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

  § 2. DEFINICJE

  1. Sprzedawca – G Agency sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ul. Kalinowej 7, KRS: 0000868220, NIP: 7812014562 reprezentowana przez Magdalenę Gajewską – Prezesa Zarządu.
  2. Klient/Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
  6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
  7. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://mumslife.pl/sklep/.
  8. Produkt –towar zakupiony w Sklepie.
  9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
  10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
  11. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  12. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
  13. Płatność – opłacenie Produktu.
  14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  15. Treść Użytkownika – dane i informacje wytwarzane i publikowane przez Użytkownika w ramach Sklepu.
  16. Nielegalne treści – zgodnie z DSA oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
  17. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

  § 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

  Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów usługi elektroniczne polegającą na umożliwieniu Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży.

  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej w ramach Sklepu to komputer lub inne urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu oraz możliwość uruchomienia oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż jeden rok od aktualnej wersji, wraz z możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

  W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • podawania prawdziwych, aktualnych i koniecznych do realizacji Zamówienia danych,
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy ani Sklepu,
  • terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

  Sprzedawca jako administrator Sklepu, stosuje w możliwie szerokim zakresie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim Klientom w szczególności służące zapobieganiu dostępu osób nieuprawnionych do danych osobowych Klientów.

  § 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

  Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

  Proces zawarcia umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu składa się z następujących etapów:

  • Klient wskazuje Produkt, który zamierza zakupić przez wybranie opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
  • Po skompletowaniu zamówienia Klient może wybrać opcję „ZOBACZ KOSZYK”, która powoduje otwarcie podstrony Koszyk.
  • Na podstronie Koszyk, Klient ma możliwość weryfikacji i kontynuowania procesu Zamówienia poprzez wybranie sposobu dostarczenia Produktu a następnie wybranie opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, która powoduje otwarcie podstrony Zamówienie.
  • Na podstronie Zamówienie Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, numeru NIP oraz ewentualne uwagi do zamówienia. Następnie wybiera formę opłacenia Zamówienia.
  • Do złożenia Sprzedawcy Zamówienia dochodzi w momencie wybrania przez Klienta opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, na adres email podany przez Klienta, przesyła wiadomość zawierającą potwierdzenie adres do wysyłki Produktu, wybrany sposób dostawy i płatności, przewidziany realizacji zamówienia oraz informację o procedurze składania reklamacji i uprawnieniach Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.
  • Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta wiadomością e-mail.
  • Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
  • Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  Sprzedawca informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie podlega ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Na tej podstawie Sprzedawca nie wystawia paragonów fiskalnych. Na żądanie Klienta Sprzedawca wystawia Faktury Vat.

  § 5. CENY PRODUKTÓW I METODY ZAPŁATY

  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
  Podane przez w Sklepie ceny zakupu Produktów mają dla Sprzedawcy i Klienta charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

  Klient płaci cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, poprzez:

  • płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu płatniczego PayU przed dostawą.

  W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia.

  § 6. DOSTAWA TOWARÓW

  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Sprzedawca i Klient umówili się inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
  Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy Kurierskiej.
  Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
  Czas realizacji (nadania) zamówienia wynosi do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) licząc od momentu zaksięgowania płatności, a w przypadku płatności za pobraniem od momentu potwierdzenia Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin.
  Całkowity czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu wysyłki podanej przez Sprzedawcę oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki.
  Odbiór osobisty dostępny pod adresem uzgodniony jest po zamówieniu każdorazowo po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

  § 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Sprzedawca informuje Klienta, że zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o Prawach Konsumenta, jeżeli Umowa Sprzedaży dotyczy Produktu (np. kosmetyki, produkty spożywcze), który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu opakowania Produkt nie może być zwrócony ze względów higienicznych i sanitarnych.
  Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego produktu.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • tradycyjną przesyłka listową za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Mum’s Life SHOP Magda Gajewska, ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
  • w formie elektronicznej na adres email: kontakt@mumslife.pl

  Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Klient powinien dokonać zwrotu towaru najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wysyłając Produkt na adres: Mum’s Life SHOP Magda Gajewska, ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
  Koszt odesłania produktów ponosi Klient.
  Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
  Sprzedawca gwarantuje, że w terminie 14 dni od doręczenia Produktu, zwróci Klientowi cenę Produktu oraz koszty najtańszej dostawy dostępnej w Sklepie.
  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

  § 8. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady oraz za zgodność Produktu z umową.
  4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  5. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  6. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  7. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
   • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
   • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produkt oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
   • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
  9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
  11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
  12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  13. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie.
  14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ust.8,
   • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 10-11brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
  16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
  18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
  19. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
  20. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
  21. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.
  22. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
  23. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny..
  24. Sprzedawca nie jest producentem Produktów oferowanych w Sklepie.

  .

  § 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
  DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl .

  Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  • zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  • wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  • zwrócenia się o bezpłatną pomoc do organizacji społecznych jak np. Federacja Konsumentów ( http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ ).

  Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 10. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić
  Sprzedawcy realizację Umowy Sprzedaży lub usługi w należyty sposób.
  Szczegółowe postanowienia dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

  §11 TREŚCI UŻYTKOWNIKA, PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

  1. Użytkownik, akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Sprzedawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie Treści Użytkownika:
   • o charakterze bezprawnym,
   • zawierających linki,
   • promujących konkurencję,
   • znieważających dotyczących rasy, poglądów politycznych, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości,
   • zawierających wulgaryzmy,
   • propagujących nienawiść,
   • naruszających dobre obyczaje,
   • nawołujących do przemocy,
   • naruszających prawa autorskie osób trzecich,
   • niepotrzebnych treści reklamowych, dotyczących zbiórek, promowania produktów(spam) Sklepu – nie na temat.
  2. Sprzedawca informuje, że zastrzega sobie prawo do kontrolowania i  moderowania Treści Użytkownika zamieszczonych w Sklepie.
  3. W sytuacji, kiedy Treści Użytkownika naruszają standardy wskazane w Regulaminie, Sprzedawca  ma prawo je zablokować lub trwale usunąć ze Sklepu.
  4. W przypadku usunięcia lub zablokowania Treści Użytkownika, Użytkownik zostaje o tym powiadomiony przez Sprzedawcę. Decyzja w tej sprawie zawiera uzasadnienie.
  5. Użytkownik, którego Treści zostały zablokowane lub usunięte ma prawo do odwołania od decyzji Sprzedawcy na zasadach wskazanych w §12 Regulaminu.
  6. W przypadku, kiedy inna osoba uważa, że opublikowane Treści Użytkownika, naruszają standardy Regulaminu, może dokonać zgłoszenia takich Treści pod adresem: kontakt@mumslife.pllub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
  7. Zgłoszenie zgodnie z aktem o usługach cyfrowych DSA powinno zawierać:
   • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
   •  jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu
   • ;imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiot dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
   • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
  8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej, Sprzedawca przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
  9. W przypadku, niepełnego lub błędnego zgłoszenia, Sprzedawca wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania. W przypadku nieprzedłożenia poprawnego zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Sprzedawca pozostawia je bez rozpoznania.
  10. Sprzedawca powiadamia osobę zgłaszającą bez zbędnej zwłoki o swojej decyzji w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
  11. Sprzedawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmów, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.
  12. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia.
  13. Sprzedawca informuje, że w ramach rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania decyzji, nie korzysta ze zautomatyzowanych środków. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  14. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyzje, która może polegać na zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika tym samym uznając, że naruszają one standardy Regulaminu.
  15. Sprzedawca może także podjąć decyzje uznającą, że wskazane w zgłoszeniu Treści Użytkownika są zgodne z Regulaminem.
  16. Sprzedawca powiadamia o swojej decyzji zarówno osobę zgłaszającą jak i Użytkownika zamieszczającego Treści. Decyzja Sprzedawcy zawiera uzasadnienie.
  17. Sprzedawca informuje ponadto, że w przypadku gdy poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

  §12 NIELEGALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA I PROCEDURA ODWOŁANIA

  1. Sprzedawca może stosować następujące sankcje wobec Użytkownika, który dopuścił się naruszeń Regulaminu:
  2. Użytkownik lub osoba zgłaszająca mają prawo do odwołania od decyzji Sprzedawcy, o których mowa w §11 i §12 Regulaminu.
  3. Uzasadnienie decyzji Sprzedawcy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
   • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których, w odniesieniu do Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
   • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę zgłaszającą, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającej osoby;w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za Nielegalne treści;jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane Treści Użytkownika za niezgodne z tą podstawą;
   • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
  4. Odwołanie od decyzji Sprzedawcy, Użytkownik lub osoba zgłaszająca mogą złożyć  pod adresem: kontakt@mumslife.pllub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.
  5. Odwołanie powinno zawierać:
   • imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odwołującej,
   • opis odwołania wraz z uzasadnieniem, w szczególności ze wskazaniem dlaczego decyzja Sprzedawcy jest błędna.
  6. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
  7. Odpowiedź dotycząca odwołania jest wysyłana na adres mailowy wskazany przez odwołującego.

  §13. ZMIANA REGULAMINU

  Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 23.08.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn jak np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  Zmiana Regulaminu nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Powyższy Regulamin jest wersją z dnia 06.03.2024 r.

  Poprzednia wersja regulaminu

  Załączniki:

  Formularz odstąpienia/reklamacji .DOC

  Formularz odstąpienia/reklamacji .PDF