REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Do Lutego 2024

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy MUM’S LIFE dostępny pod adresem internetowym http://www.mumslife.pl/sklep/ prowadzony jest przez przedsiębiorstwo działające pod firmą G Agency Sp. z o. o.  wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7812014562, REGON: 387459313, adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne, adres poczty elektronicznej: kontakt@mumslife.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest to wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, oraz ewentualnych reklamacji i odstępowania od umowy.

Postanowienia niniejszego Regulaminu należy stosować w taki sposób, że postanowienia, które można zinterpretować jako mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Klienta. Podobnie w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta,
pierwszeństwo mają przepisy ustawy.

Dostęp do Regulaminu ma każdy Klient Sklepu pod adresem http://www.mumslife.pl/regulamin. Każdy Klient może pobrać i zapisać treść Regulaminu w formacie http na wybranym przez siebie nośniku. Informacje o Produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaż w rozumieniu art. 71 k.c.
Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

§ 2. DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadkach dopuszczonych przez ustawę Kodeks Cywilny także osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jeżeli przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu w szczególności zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu.

Sprzedawca – G Agency Sp. z o. o.

Sklep – serwis internetowy administrowany przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem http://www.mumslife.pl/sklep/

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wskazanie oferowanych przez Sklep Produktów, podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży oraz wybranie opcji „Kupuję i płacę”.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów usługi elektroniczne polegającą na umożliwieniu Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej w ramach Sklepu to komputer lub inne urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu oraz możliwość uruchomienia oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej i przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż jeden rok od aktualnej wersji, wraz z możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania prawdziwych, aktualnych i koniecznych do realizacji Zamówienia danych,
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy ani Sklepu,
 • terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

Sprzedawca jako administrator Sklepu, stosuje w możliwie szerokim zakresie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim Klientom w szczególności służące zapobieganiu dostępu osób nieuprawnionych do danych osobowych Klientów.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Proces zawarcia umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu składa się z następujących etapów:

 • Klient wskazuje Produkt, który zamierza zakupić przez wybranie opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
 • Po skompletowaniu zamówienia Klient może wybrać opcję „ZOBACZ KOSZYK”, która powoduje otwarcie podstrony Koszyk.
 • Na podstronie Koszyk, Klient ma możliwość weryfikacji i kontynuowania procesu Zamówienia poprzez wybranie sposobu dostarczenia Produktu a następnie wybranie opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, która powoduje otwarcie podstrony Zamówienie.
 • Na podstronie Zamówienie Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, numeru NIP oraz ewentualne uwagi do zamówienia. Następnie wybiera formę opłacenia Zamówienia.
 • Do złożenia Sprzedawcy Zamówienia dochodzi w momencie wybrania przez Klienta opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, na adres email podany przez Klienta, przesyła wiadomość zawierającą potwierdzenie adres do wysyłki Produktu, wybrany sposób dostawy i płatności, przewidziany realizacji zamówienia oraz informację o procedurze składania reklamacji i uprawnieniach Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta wiadomością e-mail.
 • Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 • Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie podlega ewidencji za pośrednictwem kas fiskalnych dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Na tej podstawie Sprzedawca nie wystawia paragonów fiskalnych. Na żądanie Klienta Sprzedawca wystawia Faktury Vat.

§ 5. CENY PRODUKTÓW I METODY ZAPŁATY

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
Podane przez w Sklepie ceny zakupu Produktów mają dla Sprzedawcy i Klienta charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

Klient płaci cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, poprzez:

 • płatność elektroniczna – za pośrednictwem systemu płatniczego PayU przed dostawą.

W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności elektronicznej, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia.

§ 6. DOSTAWA TOWARÓW

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Sprzedawca i Klient umówili się inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy Kurierskiej.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
Czas realizacji (nadania) zamówienia wynosi do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) licząc od momentu zaksięgowania płatności, a w przypadku płatności za pobraniem od momentu potwierdzenia Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin.
Całkowity czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu wysyłki podanej przez Sprzedawcę oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki.
Odbiór osobisty dostępny pod adresem uzgodniony jest po zamówieniu każdorazowo po wcześniejszym skontaktowaniu się i ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca informuje Klienta, że zgodnie z art. 38 pkt 5) ustawy o Prawach Konsumenta, jeżeli Umowa Sprzedaży dotyczy Produktu (np. kosmetyki, produkty spożywcze), który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu opakowania Produkt nie może być zwrócony ze względów higienicznych i sanitarnych.
Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego produktu.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • tradycyjną przesyłka listową za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Mum’s Life SHOP Magda Gajewska, ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • w formie elektronicznej na adres email: kontakt@mumslife.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Klient powinien dokonać zwrotu towaru najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wysyłając Produkt na adres: Mum’s Life SHOP Magda Gajewska, ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
Koszt odesłania produktów ponosi Klient.
Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
Sprzedawca gwarantuje, że w terminie 14 dni od doręczenia Produktu, zwróci Klientowi cenę Produktu oraz koszty najtańszej dostawy dostępnej w Sklepie.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać wedle swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • pisemnie na adres: Mum’s Life SHOP Magda Gajewska, ul. Kalinowa 7, 62-080 Tarnowo Podgórne
 • w formie elektronicznej na adres: kontakt@mumslife.pl

W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient może poinformować Sprzedawcę o rodzaju, okolicznościach i terminie wystąpienia wady.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli Klient będący konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Sprzedawca nie jest producentem Produktów oferowanych w Sklepie.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY
DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl .

Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
 • wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
 • zwrócenia się o bezpłatną pomoc do organizacji społecznych jak np. Federacja Konsumentów ( http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ ).

Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić
Sprzedawcy realizację Umowy Sprzedaży lub usługi w należyty sposób.
Szczegółowe postanowienia dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

§11. ZMIANA REGULAMINU

Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 23.08.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn jak np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Formularz odstąpienia/reklamacji .DOC

Formularz odstąpienia/reklamacji .PDF